Inwestorzy
Wpisał: Administrator   
18.01.2008.
Inwestorzy planujących budowę, rozbudowę lub modernizacją firmy.

Prowadzimy z upoważnienia Inwestora przygotowanie i realizację inwestycji (w przypadku budowy, rozbudowy, modernizacji), w tym:
  • uzgodnienia w urzędach
  • opracowanie wniosków, projektów i dokumentacji
  • oddanie do użytkowania (uruchomienie zakładu)
  • poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji

Podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zmianę użytkowania obiektu budowlanego dla potrzeb planowania, realizacji i uruchomienia inwestycji wykonamy:
  • wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (którego potrzeba wykonania wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
  • niezbędne dokumentacje i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska (których potrzeba wykonania wynika z Prawa ochrony środowiska)
  • niezbędne dokumentacje i ekspertyzy z zakresu geologii (których potrzeba wykonania wynika z Prawa geologicznego i górniczego)
  • niezbędne dokumentacje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (których potrzeba wykonania wynika z Prawa wodnego)
  • niezbędne dokumentacje i ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami (których potrzeba wykonania wynika z Ustawy o odpadach)
  • niezbędne pozwolenia, zezwolenia (których potrzeba wykonania wynika z przepisów szczególnych)

Nasi specjaliści czuwają nad przebiegiem uzgadniania w/w dokumentacji w stosownych urzędach administracji państwowej i samorządowej do momentu uzyskania wymaganej decyzji bądź postanowienia.
Zmieniony ( 22.12.2015. )