Zakłady
Wpisał: Administrator   
18.01.2008.
Zakłady (Podmioty prowadzące działalność gospodarczą)
Korzystanie z zasobów środowiska naturalnego wymaga uzyskania przez przedsiębiorstwo odpowiednich pozwoleń, z czym związane jest przygotowanie wielu dokumentów, ekspertyz i operatów.
Jeżeli działalność przedsiębiorstwa jest związana z wytwarzaniem:
 • odpadów
 • ścieków
 • zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych
 • hałasu
 • promieniowania
 • opakowań
to na Przedsiębiorcy ciąży obowiązek posiadania niezbędnych pozwoleń oraz uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.
Nasza Firma może odciążyć Przedsiębiorcę z w/w obowiązków, przygotowując w jego imieniu:
 • wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • wnioski o uzyskanie decyzji/pozwoleń/zgłoszeń na: 
  • wprowadzanie ścieków/wód opadowych do wód, do ziemi, do kanalizacji
  • wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych do powietrza
  • wprowadzanie opakowań na rynek krajowy
  • odpady - wytwarzanie, odzysk, utylizacja
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
  • opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza
  • opłat za składowanie odpadów
  • opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • opłat za pobór wód
  • opłat za wydobywanie kopalin
 • wykonanie obowiązkowych pomiarów i badań środowiskowych
 • wykonanie obowiązkowych pomiarów na stanowiskach pracy

Zmieniony ( 22.12.2015. )